Szukaj

Wersja językowa: PL

Zadzwoń: 16 732 36 11 / 695 720 530

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

Szanowni Państwo,


Działając w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą SUNTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeworsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596254, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000,- zł, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7941821750, REGON nr 363519301przypominamy, iż w dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” W załączeniu przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat;

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych


Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SUNTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeworsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596254, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000,- zł, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7941821750, REGON nr 363519301

  2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest;

  • Dopasowanie naszych ofert kierowanych do Państwa na podstawie historii naszej współpracy,
  • Wprowadzanie korekty umów i porozumień, kształtowanie praw i obowiązków każdej ze stron na podstawie historii naszej współpracy,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych przez naszą Spółkę,
  • Cele analityczne i statystyczne, sprawozdawcze,
  • Marketingowych i reklamowych

  3. Na każdym etapie naszej współpracy przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Udostępnienie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia operacyjnej działalności gospodarczej z Państwa udziałem.

  5. Państwa dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim współpracującym z naszą Spółką w zakresie usług księgowych, bankowych, prawnych, transportowych oraz podwykonawczych zatrudnianych przy realizacji współpracy z Państwem. Ponadto odbiorcami danych będą organy administracji państwowej , sądy, organy policji oraz inne instytucje upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia właściwego Sadu lub organu administracji.

  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza przypadkami, kiedy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu lub sądu.

  7. Państwa dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwo zgody na ich przetwarzanie w każdym przypadku kiedy przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o taką zgodę.

Zastrzegamy ponadto, iż przez czas naszej współpracy z Państwem , dane będą przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji tej współpracy do czasu jej definitywnego zaprzestania a także po jej zakończeniu w celach:

 • zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej (w tym z wykorzystaniem profilowania), ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji umowy - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur - przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
 • dochodzenia roszczeń - przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką - przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

8. Przysługuje Państwu uprawnienie obejmujące możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia tych danych.

Prawo to może być realizowane, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

 1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
 2. wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
 3. do Spółki wpłynął sprzeciw przeciwko przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
 4. W przypadku kiedy ujawnione przez Państwa dane były przetwarzane w sposób nie zgodny z RODO lub innymi przepisami prawa.

W związku z powyższym w naszej Polityce prywatności, wprowadziliśmy zmiany, które determinowane są przepisami RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez stronę adres e-mail: biuro@suntrans.pl


Dlaczego Selfa?

Odpowiedź znajdziesz w katalogu. Pobierz katalog Selfa (*.pdf)

Pobierz Katalog

Zapoznaj się z naszą ofertą. Pobierz katalog Suntrans (*.pdf)

Kompleksowa obsługa

Od początku do końca profesjonalni

Do góry