Szukaj

Wersja językowa: PL

Zadzwoń: 16 732 36 11 / 695 720 530

Dotacje

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji.

Obecnie dostępne są różne źródła finansowania inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w tym w szczególności w elektrownie fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych źródeł finansowania inwestycji jako najciekawsze propozycje wsparcia. W sytuacji gdyby dotacje z różnych powodów nie mogły zostać wykorzystane możliwe są systemy wsparcia oparte o preferencyjne kredyty inwestycyjne.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności (FS), dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację POIiŚ to ok. 27,41 mld EURO. Pod względem budżetu jest to największy program operacyjny realizowany w Polsce w okresie 2014-2020.

W ramach Programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:

 • Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
 • Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
 • Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
 • Infrastruktura drogowa dla miast,
 • Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
 • Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
 • Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury,
 • Pomoc techniczna.

Przy realizacji zadania najbardziej istotne będą:

OŚ PRIORYTETOWA I.

 • ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI – 1 828 430 978 EURO PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1
 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

  Grupy docelowe: użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych, gazowych (w zakresie biogazu) i ciepłowniczych.

 • PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.2
 • Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

  Grupy docelowe: wsparcie przewidziane dla dużych przedsiębiorstw, grupami docelowymi wsparcia będę odbiorcy usług/produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa

 • PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3
 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

  Grupy docelowe: wsparcie przewidziane jest dla organów władzy publicznej, w tym państwowych jednostek budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, państwowych osób prawnych, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury

 • PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.6
 • Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

  Grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

  OŚ PRIORYTETOWA VII:

 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – 1 000 000 000 EUR PRIORYTET INWESTYCYJNY 7E.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  Grupy docelowe: przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Regionalny Program Operacyjny (RPO)

dla poszczególnych województw, jako uzupełnienie opisanych powyżej programów ogólnopolskich. W każdym województwie obowiązkowym elementem programu regionalnego był komponent odpowiadający za dofinansowanie projektów związanych z energetyką, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Komponenty te kładły nacisk na różnego rodzaju przedsięwzięcia w zależności od strategii i kierunków działania kluczowych dla danego regionu.

 • Priorytet inwestycyjny „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
 • Priorytet Inwestycyjny „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.”

Program BOCIAN

Rozproszone, odnawialne źródła energii. Celem programu jest: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Program LIFE

to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspierającą dla polskich Wnioskodawców pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami Programu Life mogą być: przedsiębiorcy, administracja publiczna, organizacje pozarządowe.

W przypadku zainteresowania oferujemy indywidualne dobranie systemu wsparcia inwestycji uzależnionego od warunków konkursowych jak również okresu naboru wniosków dla poszczególnych programów.

Pamiętaj!

Tylko u nas - 1kW kosztuję 4500 PLN na GOTOWO!

Dlaczego Selfa?

Odpowiedź znajdziesz w katalogu. Pobierz katalog Selfa (*.pdf)

Pobierz Katalog

Zapoznaj się z naszą ofertą. Pobierz katalog Suntrans (*.pdf)

Kompleksowa obsługa

Od początku do końca profesjonalni

Do góry

 • Napisz do Nas biuro@suntrans.pl

 • Mapa dojazdu
  KLIKNIJ

 • Zadzwoń
  16 732 36 11

 • FaceoobkTwitterGoogle Plus